Kreativita. Technické myšlení a vynalézavost. Znalost materiálů a technologií. Smysl pro detail. Odvaha. Nové postupy. Zápal pro věc. Poctivost. Komunikace. Hravost.
To je, jak se vnímám.

 

Člověk. Problém. Čas. Vazby. Kontext. Idea. Technologie. Materiál. Dialog. Návrh. Hra. Vtip. Proces. Radost. Detail. Originalita. Změny. Řešení. Perfektní výsledek.
To je, jak chci tvořit.

 

Pochopení. Pomoc. Technické řešení. Otevřený přístup. Konstruktivní kritika. Partnerství. Vedení a koordinace. Nové pohledy. Progres. Výroba prototypů.
To je, co mohu nabídnout.

 

Narozen ve Frýdlantě roku 1979, nyní žiji a pracuji v Ústí n. Labem (a do prdele). Pracuji jako designer, umělec a pedagog (Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n. Labem).


+420 728 851 139

 

klukzmesta@post.cz

About & Contact

Creativity. Technical thinking and ingenuity. Knowledge of materials and technologies. Attention to detail. Courage. New procedures. Passion for the cause. Honesty. Communication. Playfulness.
That’s how I perceive myself.

 

Human. Problems. Time. Links. Context. Ideas. Technology. Material. Dialogue. Proposals. Games. Jokes. Process. Joy. Detail. Originality. Changes. Solutions. Perfect results.
That’s how I want to create.

 

Understanding. Help. Technical solution. Open approach. Constructive criticism. Partnership. Leadership and coordination. New perspectives. Progress. Prototype production.
That’s what I can offer.


Born in Frýdlant in 1979, I now live and work in Ústí nad Labem. I work as a designer, artist, and a teacher (Faculty of Art and Design UJEP in Ústí n. Labem).